PHOTOGRAPHY
Reto Schmid

V magazine

 • - V magazine 
Styling by Patti Wilson 
 • - V magazine 
Styling by Patti Wilson 
 • - V magazine 
Styling by Patti Wilson 
 • - V magazine 
Styling by Patti Wilson 
 • - V magazine 
Styling by Patti Wilson 
 • - V magazine 
Styling by Patti Wilson 
 • - V magazine 
Styling by Patti Wilson 
X